Algemene voorwaarden Stabu
 

1.    Definities
1.1    De volgende termen hebben de volgende betekenis in deze Algemene Voorwaarden:
Aflevering: de feitelijke levering van het product en/of het feitelijk ter beschikking stellen daarvan, zoals door het inroepen van de afroepdatum.
Stabu B.V..: gevestigd aan Kanaaldijk Noord 3 te Oirschot  en geregistreerd onder KvK nummer 17082195.
Afnemer: iedere partij of ieder bedrijf dat een overeenkomst aangaat met Stabu.
Overeenkomst: iedere rechtsverhouding tussen Stabu en Afnemer die ziet op verkoop of het leveren van producten, het verlenen van diensten, het verstrekken van adviezen en/of het leveren van een andere prestatie.
Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden – Stabu B.V.

2.    Toepasselijkheid
2.1    Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen en Overeenkomsten tussen  Stabu B.V. en Afnemer.
2.2    Afwijking van deze Voorwaarden is alleen mogelijk voor zover schriftelijk overeengekomen.
2.3    De toepasselijkheid van voorwaarden van Afnemer wordt hierbij van de hand gewezen
2.4    In geval van tegenstrijdigheid tussen de Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst.

3.    Aanbod en aanvaarding
3.1    Aanbiedingen van Stabu B.V. zijn vrijblijvend en kunnen onmiddellijk na ontvangst door Stabu B.V. worden herroepen.  
3.2    Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Afnemer, dan wel door levering en ontvangst(neming) van de factuur of pakbon.
3.3    Kennelijke vergissingen of fouten binden Stabu B.V. niet.
3.4    Voor de Overeenkomst wordt een elektronisch bericht gelijkgesteld aan een schriftelijk bericht.
3.5    Afnemer is verantwoordelijk voor het doorgegeven van de juiste contactgegevens aan Stabu B.V.

4.    Prijzen
4.1    Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw, verzendkosten en andere kosten.
4.3    De door Stabu B.V. gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de het moment van de aanbieding geldende kostprijzen. Wijzigingen van kostprijzen na het sluiten van de Overeenkomst en voor levering mogen worden doorbelast.

5.    Levering
5.1    Levering vindt plaats ex works. Het risico van geleverde producten gaat over op Afnemer, zodra de producten het magazijn van Stabu B.V. verlaten of als sprake is van Aflevering .
5.2    Een overeengekomen levertijd of levertijdstip van Stabu B.V. is altijd indicatief en geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3    Overschrijding van de overeengekomen levertermijn geeft Afnemer niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden, dan wel recht op schadevergoeding.
5.4    Levering vindt plaats zo lang de voorraad strekt.
5.5    Afnemer dient de producten bij aflevering, of zo spoedig mogelijk daarna, te onderzoeken op eventuele gebreken en/of tekortkomingen. Eventuele tekorten of beschadigingen moeten binnen 5 dagen na levering worden gemeld bij Stabu B.V. bij gebreke waarvan reclames niet meer in behandeling worden genomen.
5.6    Door Afnemer niet afgehaalde producten kunnen door Stabu B.V. twee weken na het verstrijken van de levertijd aan derden worden verkocht, waarbij een eventuele lagere opbrengst en gemaakte kosten bij Afnemer in rekening worden gebracht.
5.7    Indien partijen overeen zijn gekomen dat Stabu B.V. zorgdraagt voor bezorging van de producten, staat Afnemer er voor in dat Stabu B.V. de producten feitelijk kan leveren op alle werkdagen voor zover de vervoerder redelijker wijze op de bezorglocatie kan komen (veilig berijdbaar). Afnemer zorgt bij het laden en  lossen voor ondersteuning en het ter beschikking stellen van mechanische hulpmiddelen voor zover nodig. Bezorging vindt plaats tegen de door Stabu B.V. gehanteerde tarieven.

6.    Betalingsvoorwaarden
6.1    Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening.
6.2    Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim. Afnemer is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend; alle met de incasso van de gefactureerde bedragen gemoeide (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening van Afnemer.
6.3    Stabu B.V. is bevoegd zijn verplichtingen op te schorten totdat Afnemer volledig aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan.
6.4    Stabu B.V. heeft het recht te factureren bij Aflevering, maar tevens als vooruitbetaling, tussentijdse betaling of kan naar haar oordeel voldoende zekerheid voor nakoming van de betalingsverplichting verlangen.
6.5    Een reclame met betrekking tot de factuur dient schriftelijk binnen 15 dagen na factuurdatum kenbaar te worden gemaakt.  
6.6    De door Stabu B.V. geleverde producten blijven eigendom van Stabu B.V. totdat alle verplichtingen uit de met Stabu B.V. gesloten Overeenkomst zijn nagekomen. 
6.7    De Wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen 
brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
6.8    Afnemer stelt Stabu B.V. schadeloos voor alle gevolgen van verlies en diefstal of beschadiging van de producten waar eigendomsvoorbehoud op rust.
6.9    Stabu B.V. is gerechtigd haar vorderingen op Afnemer te verrekenen.

7.    Conformiteit
7.1    Voor zover leveranciers van Stabu B.V. garanties verstrekken verschaft Stabu B.V. met de Overeenkomst die garantie. Stabu B.V. verschaft geen verdergaande garanties dan door zijn leverancier zijn verstrekt. Voor reclames gelden de regels als in deze garanties verstrekt.
7.2     Stabu B.V. is tot geen enkele garantie gehouden indien en zolang Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien. Ook vervalt iedere garantieverplichting van Stabu B.V. zodra de geleverde producten zijn vervreemd, bewerkt of verwerkt.
7.3    Stabu B.V. geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik. 
7.4     Afnemer zorgt ervoor dat alle klachten deugdelijk zijn onderbouwd, met mee zending van alle bewijzen die nodig zijn om de klacht in behandeling te nemen. Bij gebreke daarvan is Stabu B.V. gerechtigd de klacht buiten behandeling te laten. 
7.5    Het indienen van een claim, klacht of een reclame schort de betalingsverplichting van Afnemer niet op.
7.6    Afnemer verplicht zich de producten overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk vakwerk te verwerken en/of op te slaan.


8.    Ontwerp en berekeningen
8.1    Voor uitvoering van werkzaamheden in opdracht van Afnemer, werkt Stabu B.V. conform de door Afnemer aangeleverde ontwerpen, tekeningen en berekeningen.
8.2    Stabu B.V. verstrekt garantie op de door haar gemaakte producten gedurende een periode van 6 maanden na Aflevering. Garanties zien enkel op de fabricage en sluiten slijtage, ontwerpfouten en onjuiste behandeling uit.
8.3    Afnemer staat in voor de juistheid, compleetheid en actualiteit van de aangeleverde ontwerpen, tekeningen en berekeningen. Stabu B.V. is nimmer aansprakelijk voor de aangeleverde ontwerpen, tekeningen en berekeningen en Afnemer vrijwaart Stabu B.V. ten aanzien van claims die voortkomen of gerelateerd zijn aan de ontwerpen, tekeningen en berekeningen. Een eventueel door Stabu B.V. verstrekt advies doet daar niet aan af.
8.4    Indien door Stabu B.V. ten behoeve van Afnemer aan een derde opdracht wordt verstrekt voor ontwerpwerkzaamheden, het laten uitvoeren van berekeningen etc. vindt dit enkel plaats onder verantwoordelijkheid van Afnemer en nimmer van Stabu B.V..
8.5    Te late aanlevering van de ontwerpen, tekeningen en berekeningen zijn voor rekening van Afnemer. 
8.6    Alle wijzigingen die Stabu B.V. ontvangt van Afnemer hebben tot gevolg dat de levertijd wordt verlengd.
8.7    Afnemer draagt zorg voor de benodigde informatie, gegevens en goedkeuringen om de berekeningen te kunnen maken.
8.8    Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen, informatie, voorbeelden en samples die hij van Stabu B.V. krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht dan wel Overeenkomst.
8.9    Afnemer is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven Materialen.

9.    Aansprakelijkheid
8.1    Stabu B.V. is niet aansprakelijk voor door Afnemer of derden geleden of te lijden schade, ongeacht aard of omvang, samenhangend met of voortvloeiende uit de nakoming van de Overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij grove schuld of nalatigheid van Stabu B.V. aangetoond kan worden.
8.2    Stabu B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde.
8.3    Indien Stabu B.V. aansprakelijk is jegens Afnemer dan is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal de prijs van het product of de dienst ter zake waarvan aansprakelijkheid is ontstaan voor het daadwerkelijk betaalde factuurbedrag. 
8.4    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten: a) die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van Stabu B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; b) gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; en c) gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
8.5    Aansprakelijkheid van Stabu B.V. is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

10.    Overmacht
10.1    Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van Stabu B.V. in ieder geval begrepen: iedere omstandigheid buiten de wil en toedoen van Stabu B.V. waardoor nakomen redelijkerwijze niet van Stabu B.V. gevergd kan worden en gebrek aan personeel, staking,  verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, extreme weersgesteldheid, overheidsmaatregelen, uitval of onbereikbaarheid van infrastructurele (telecommunicatie) en transport voorzieningen, wanprestatie bij leverancier van Stabu B.V. waardoor Stabu B.V. haar verplichtingen jegens  afnemer niet kan nakomen.
10.2    Indien Stabu B.V. zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd op een evenredig deel van de overeengekomen prijs.

11.    Persoonsgegevens
11.1    Stabu B.V. en Afnemer verwerken alleen persoonsgegevens in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving. Verwerking van persoonsgegevens door Stabu B.V. en Afnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vindt plaats conform de toepasselijke wet- en regelgeving.
11.2    Stabu B.V. en Afnemer zullen conform de regelgeving handelen en de persoonsgegevens die haar worden verstrekt adequaat beveiligen. 
11.3    Stabu B.V. heeft het recht om voor de verwerking van persoonsgegevens derden in te schakelen, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke verplichtingen die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens.

12.    Beëindiging 
11.1    Indien Afnemer één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van (het aanvragen van) zijn faillissement of surseance van betaling, het treffen van een regeling met schuldeisers, het verlies van de vrije beschikking over zijn vermogen in enigerlei vorm dan wel in geval van stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van Afnemer, is hij van rechtswege in verzuim. Stabu B.V. heeft dan het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Stabu B.V. op (aanvullende) schadevergoeding en eventuele andere rechten.
11.2     Alle vorderingen die Stabu B.V. in de in het eerste lid genoemde gevallen op Afnemer mocht hebben of verkrijgen, zijn dan onmiddellijk en volledig opeisbaar.

13.    Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend bevoegd is de rechter van de woon/vestigingsplaats van Stabu B.V.. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
14.    Overig
13.1    Stabu B.V. heeft het recht deze Voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stabu B.V. en Afnemer die worden uitgevoerd of gesloten na de dag waarop de gewijzigde voorwaarden zijn bekend gemaakt via de website.
13.2     Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.
13.3    In geval deze Voorwaarden worden vertaald, blijft de Nederlandse versie lijdend.

Stabu B.V., versie: 1 2022